Lomos Ni Simatua - Trio Perdana

Unang sai lomos be roham
Inang simatuakku
Tung godang manggoda au dipardalankki
Tu boru mi do rohakki

##
Hu ingot do ale inang
Di poda ni inang i sipangintubu i
Ia boru mi inang parumaen na tinodo
Dongan hu gabe sdaur matua

Reff...
Nang pe ganjang dalan sidalanakki
Toktong do bohii ni boru mi
Dohot pahompu mi
Na sai mian di matakki

Pinasada ni Tuhan i
Tung so boi sirangon i
Pos ma roham inang boru mi
Dongan gabe saur matua
- A - | - B - | - C - | - D - | - E - | - F - | - G - | - H - | - I - | - J - | - K - | - L - | - M - | - N - | - O - | - P - | - Q - | - R - | - S - | - T - | - U - | - V - | - W - | - X - | - Y - | - Z -

Top